Generation V

V-1          Johann Adolf Stolte genannt Reschop (1726-1793)
V-2          Johann Caspar Stolte genannt Reschop (1731-1790)
V-3          Johann Peter Stolte genannt Reschop (1735-1795)

Schreibe einen Kommentar